ID: 2995/5-Bewerkings
Titel: Tel groot getalle bymekaar, en trek hulle van mekaar af, deur die vertikale kolom-metode te gebruik
Keywords:
Bewerkings | optel | aftrek | vertikale metode | assosiatiewe beginsel | oordrag | leen
 
ID: 2997/5-Bewerkings
Titel: Beantwoord 'n woordsom deur die bewerking te identifiseer, en dan ook die antwoord van hierdie bewerking te skat
Keywords:
Afronding | opronding | vertikale aftrekking | skatting | storiesom | probleemsom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID: 39/5-Bewerkings
Titel: Gebruik die uitgebreide notasie-metode om optel bewerkings te doen
Keywords:
Horisontale tegniek | uitgebreide notasie | Tel op en trek af deur gebruik te maak van die afbreek-metodes
Hierdie is 'n uitstekende vraag om vaardigheid met die wenkbord te evalueer
Afbakening:
  • Deling
  • Vul al die stappe van 'n tipiese wenkbord-bewerking in, ten einde begrip te toon vir die proses
ID: 55/5-Bewerkings
Titel: Ons kyk na die optelling van twee 5-syfer getalle, sowel as die aftrek van 'n 4-syfer getal vanaf 'n 5-syfer getal, deur ondersoek in te stel na die tegnieke wat uitgebreide (horisontale) tegnieke behels
Keywords:
Optel en Aftrek met Afbreek tegnieke | afbreek metode | opbreek metode | horisontale tegnieke | plekwaardes | uitgebreide notasie | breek getalle af in uitgebreide notasie om optelling en vermenigvuldiging mee te doen
ID: 40/5-Bewerkings
Titel: Ons kyk na drie vermenigvuldigingsbewerkings, en vergelyk die tegnieke van faktorpare en uitgebreide notasie met mekaar, om te bepaal watter tegnieke waar en wanneer die beste sal werk
Keywords:
Vermenigvuldiging met horisontale tegnieke | distributiewe wet | distributiewe eienskap | assosiatiewe wet | assosiatiewe eienskap | uitgebreide notasie | horisontale optel | Gebruik die uitgebreide vermenigvuldigingstegnieke om te illustreer hoe die Assosiatiewe, Kommutatiewe en Distributiewe Wette van getalle gebruik kan word om vermenigvuldiging mee te doen.
ID: 61/5-Bewerkings
Titel: In die konteks van 'n storiesom moet jy 'n deelsom doen met die wenkbord-metode, en dan ook daarop let hoe die vraag se antwoord korrek en akkuraat gegee moet word
Keywords:
Deling met die wenkbord | storiesom | woordsom | probleemsom | wenkbord | deling | res | breuk van 'n hele
ID: 73/5-Bewerkings
Titel: Gebruik 'n vraag om die tegnieke van deling, naamlik kortdeling, langdeling, herhaalde aftrek en faktordeling te verduidelik
Keywords:
Delingsmetodes | langdeling | kortdeling | faktordeling | herhaalde aftrek
ID: 74/5-Bewerkings
Titel: In hierdie woordsom werk ons met appels en appelbome, en jy moet die konteks verstaan om te weet dat ons met die getalle moet deel. Ons kyk ook dan sommer na langdeling en kortdeling
Keywords:
Woordsomme wat deling behels | langdeling | kortdeling | woordsomme | storiesomme | probleemsomme | vertikale maal
ID: 75/5-Bewerkings
Titel: In hierdie woordsom kyk ons na 'n probleem van hoe om 'n getalsin op te stel sodat ons die vraag kan beantwoord
Keywords:
Woordsomme wat die opstel van getalsinne behels | aftrekking | deling | woordsomme | storiesomme | probleemsomme
ID: 76/5-Bewerkings
Titel: In hierdie woordsom het ons bedrae wat opgetel, afgetrek en gemaal moet word
Keywords:
Woordsomme met geld | geld | desimale breuke | woordsomme | storiesomme | probleemsomme | aftrekking van desimale | optel van desimale
ID: 120/5-Bewerkings
Titel: Ons bekyk die maaltegniek waar jy gevra word om met faktorpare te werk, as een van die faktore van een van die getalle 'n 10 is.
Keywords:
Maal met faktorpare | uitgebreide maal | faktorpare | horisontale maal | distributiewe tegniek
ID: 2297/5-Bewerkings
Titel: Wat presies is die Afbreek tegniek nou eintlik?.
Keywords:
Uitgebreide notasie | opbreek | horisontale tegnieke
ID: 151/5-Bewerkings
Titel: Ons kyk na die distributiewe eienskap van getalle (uitmaal van hakies) as 'n manier om twee getalle met mekaar te maal
Keywords:
Vermenigvuldiging met uitgebreide vorm | uitgebreide notasie | maal van getalle | Distributiewe eienskap van getalle
ID: 158/5-Bewerkings
Titel: Los woordprobleme op deur te bepaal of dit optel, aftrek, maal of deel is wat benodig word, en gebruik dan ook die toepaslike tegniek om hierdie bewerkings mee te doen
Keywords:
Woordsomme met maal en deel | wenkbord | faktorpare | distributiewe eienskap
ID: 462/5-Bewerkings
Titel: Woordsomme
Keywords:
Woordsomme met maal en deel | wenkbord | faktorpare | distributiewe eienskap | uitgebreide metode | assosiatiewe eienskap | optel | aftrek
ID: 651/5-Bewerkings
Titel: Wanneer jy 'n getal wat 'n 0 in die Ene of Tiene kolom het by 'n ander getal moet tel dan is daar 'n vinnige en maklike manier om dit te doen
Keywords:
Tel veelvoude van 10 by ander getalle | Tel in veelvoude van 10 | Plekwaardes
ID: 680/5-Bewerkings
Titel: Wat is oulike tegnieke waarmee ons getalle kan verdubbel of halveer?
Keywords:
Verdubbeling en halvering
ID: 682/5-Bewerkings
Titel: Ons kyk spesifiek na 'n tegniek om 'n enkelsyfer getal te vermenigvuldig met 10 of 100
Keywords:
Vermenigvuldig met veelvoude van 10 | vermenigvuldigingsfeite
ID: 688/5-Bewerkings
Titel: Wat presies is die wenkbord?
Keywords:
Delingsmetodes | maak deling 'n maal en optel bewerking | skatting | maal met feite van 10 | halveer en verdubbel
ID: 739/5-Bewerkings
Titel: In hierdie vraag trek ons twee getalle af, en toets dan deur optelling
Keywords:
Toets deur die omgekeerde bewerkings te gebruik | afbreek |horisontale metodes | kontrolering | toets die antwoord
ID: 735/5-Bewerkings
Titel: Wanneer jy optel en aftrek deur op te rond, of af te rond, is daar sekere dinge wat jy moet onthou om te doen
Keywords:
Optel en aftrek deur afronding | rond op | rond af
ID: 737/5-Bewerkings
Titel: Hoe werk dit wanneer jy moet optel of aftrek, met een of beide getalle wat afgebreek moet word?
Keywords:
Optel en aftrek deur afbreek tegnieke | kompensering
ID: 741/5-Bewerkings
Titel: Wat moet jy weet om op 'n getallelyn op te tel of af te trek?
Keywords:
Optel en aftrek op 'n getallelyn
ID: 1088/5-Bewerkings
Titel: Hoe om faktorpare te gebruik om 'n vraag te beantwoord oor die vermenigvuldiging van getalle
Keywords:
Faktore en faktorpare | assosiatief | assosiatiewe beginsel | hoprisontale maal | veelvoude
ID: 1323/5-Bewerkings
Titel: Verduideliking van verskeie konsepte en tegnieke betrokke by deling
Keywords:
Deling en tafels | deling van 0 | volgorde van deling | kwosiŽnt | deling van 1 | deling met 1 | faktore | deling in dele | deling deur afbreek | deling eur faktorpare
ID: 2982/5-Bewerkings
Titel: Gebruik skatting na die naaste 1 000 om 'n aftreksom en 'n optelsom se antwoorde te benader, en toets dan die akkuraatheid van die aftrekking deur die uitgebreide metode te gebruik
Keywords:
Afronding | uitgebreide notasie | aftrekking met die horisontale metode
ID: 2983/5-Bewerkings
Titel: Doen twee optelbewerkings deur gebruik te maak van die opbreekmetode
Keywords:
Horisontale optelling | getalwaardes | uitgebreide notasie | breek getalle af
ID: 2984/5-Bewerkings
Titel: Interpreteer die konteks van 'n woordsom in Afrikaans, en besluit dan watter bewerking om te gebruik
Keywords:
Optelbewerkings | horisontale optelling | getalwaardes | uitgebreide notasie | breek getalle af | storiesom | probleemsom
ID: 2985/5-Bewerkings
Titel: Alhoewel die assosiatiewe beginsel die optelling van die getalle in enige volgorde toelaat, moet die hakies raakgesien word, en die volgorde van bewerkings moet gevolg word
Keywords:
Horisontale optelling | getalwaardes | uitgebreide notasie | breek getalle af | hakies
ID: 2986/5-Bewerkings
Titel: Interpreteer die woorde "meer as" om die gepaste bewerking te kry, en bereken dan die antwoord
Keywords:
Uitgebreide optelling | horisontale bewerkings | hoofrekene
ID: 2988/5-Bewerkings
Titel: Gebruik die volgorde van bewerkings om die antwoord van 'n getalsin te bereken
Keywords:
Hakies | assosiatiewe eienskap | distributiewe eienskap
ID: 2989/5-Bewerkings
Titel: Watter bewerking word gebruik in 'n getalsin van 'n getal "minder as" 'n ander getal?
Keywords:
Aftrekking
ID: 3028/5-Bewerkings
Titel: Gebruik die distributiewe eienskap om 87 en 31 met mekaar te maal
Keywords:
Vermenigvuldiging | distributiewe wet | uitgebreide notasie | horisontale optelling
ID: 3029/5-Bewerkings
Titel: Gebruik die distributiewe eienskap om 49 en 25 met mekaar te maal
Keywords:
Vermenigvuldiging | distributiewe wet | uitgebreide notasie | horisontale optelling
ID: 3030/5-Bewerkings
Titel: Gebruik die distributiewe eienskap om 35 en 84 met mekaar te maal
Keywords:
Vermenigvuldiging | distributiewe wet | uitgebreide notasie | horisontale optelling
ID: 3031/5-Bewerkings
Titel: Gebruik die distributiewe eienskap om 67 en 17 met mekaar te maal
Keywords:
Vermenigvuldiging | distributiewe wet | uitgebreide notasie | horisontale optelling
ID: 3032/5-Bewerkings
Titel: Gebruik die distributiewe eienskap om te bereken wat die antwoord is as 'n tweesyfer getal met homself gemaal word, en ondersoek ook 'n kortpad metode vir dieselfde tipe vraag
Keywords:
Vermenigvuldiging | distributiewe wet | uitgebreide notasie | kortpad metode | getal maal met homself | kwadraat | vedic
ID: 3041/5-Bewerkings
Titel: Ons kyk in diepte na die twee maniere om horisontale vermenigvuldiging te doen, en hoe om te kan onderskei oor watter tegniek die beste gaan werk vir spesifieke gevalle
Keywords:
Horisontale vermenigvuldiging | assosiatiewe beginsel | distributiewe beginsel | faktorpare | horisontale optelling | uitgebreide optelling | maal
ID: 3055/5-Bewerkings
Titel: Vul die ontbrekende faktor in by maalsomme, deur die faktorpaar te voltooi
Keywords:
Faktore | faktorpare
ID: 3056/5-Bewerkings
Titel: Maal getalle met mekaar deur te ondersoek hoe die tegniek van faktorpare werk, en wanneer die faktorpaar tegniek die beste sal wees
Keywords:
Maal met faktorpare | faktore | faktorpaar | veelvoude van 10 | 0 in die ene kolom
ID: 3057/5-Bewerkings
Titel: Ondersoek die tegniek wanneer daar gemaal word met veelvoude van 10, en hoe dit inskakel by die tegniek van maal met faktorpare
Keywords:
Maal met faktorpare | faktore | faktorpaar | veelvoude van 10 | 0 in die ene kolom
ID: 3067/5-Bewerkings
Titel: Voltooi die ontbrekende faktore om die getalsinne van maalbewerkings waar te maak
Keywords:
Maal met faktore | faktorpare | vermenigvuldiging | afbreek metode
ID: 3068/5-Bewerkings
Titel: Ondersoek die distributiewe eienskap as 'n maaltegniek, en vul dan die ontbrekende getalle in waar slegs die tweede getal opgebreek is
Keywords:
Maal met die distributiewe eienskap | uitmaal van hakies | trek van pyltjies | uitgebreide notasie
ID: 3069/5-Bewerkings
Titel: Ondersoek die distributiewe eienskap as 'n maaltegniek, en vul dan die ontbrekende getalle in waar beide getalle in uitgebreide notasie opgebreek is
Keywords:
Maal met die distributiewe eienskap | uitmaal van hakies | trek van pyltjies | uitgebreide notasie
ID: 3070/5-Bewerkings
Titel: Ondersoek die distributiewe eienskap as 'n maaltegniek, en vul dan die ontbrekende getalle in waar beide getalle nie in uitgebreide notasie opgebreek is nie
Keywords:
Maal met die distributiewe eienskap | uitmaal van hakies | trek van pyltjies | uitgebreide notasie
ID: 3073/5-Bewerkings
Titel: Vul die ontbrekende getalle in wat gevorm word tydens die vermenigvuldiging van twee getalle met die distributiewe wet
Keywords:
Die distributiewe eienskap | uitgebreide notasie | vermenigvuldiging
ID: 3074/5-Bewerkings
Titel: Breek die getalle wat gemaal moet word op in faktore wat makliker gemaal kan word, om die antwoord van 'n maalsom te bereken
Keywords:
Maal met faktore | maal met veelvoude van 10 | faktorpare
ID: 3075/5-Bewerkings
Titel: Kyk na die getalle wat gemaal word, en evalueer of die faktore metode of die distributiewe metode die beste gaan werk, en bepaal dan die antwoord
Keywords:
Maal met die distributiewe eienskap | uitgebreide notasie | maal met veelvoude van 10
ID: 2299/5-Bewerkings
Titel: Ons ondersoek 'n maklike manier om selfs groot getalle te verdubbel of te halveer
Keywords:
Maklike verdubbeling en halvering | verdubbeling | halveer | uitgebreide notasie

Graad 5: Bewerkings
Basislyn toetse:
Hieronder word al die aanlyn toetse gelys. Kliek op die een waarvoor jy ingeskryf is. Jy kan ook enige tyd terugkom en toetse waarvoor jy vantevore ingeskryf was weer doen (ons beveel dit sterk aan!)
Videos:

Hieronder lys ons videos uit ons Back to Basics databasis. As jy by ons ingeskryf is kan jy op enige van die vrae kliek om die video daarvan te kyk
Kliek op die "Play" knoppie
Jimmy's 1% Law: 
Spandeer elke dag 1% van jou dag (dit is ongeveer 15 minute) om deur hierdie videos en Basislyn toetse te werk, en jou Wiskunde sal definitief baie verbeter!
ID: 2298/4-Bewerkings
Titel: Ons kyk na die vermenigvuldigingsfeite van 10.
Keywords:
Moenie aan nul steur nie maaltegniek | maal met 10 | veelvoude van 10 | magte van 10
ID: 135/4-Bewerkings
Titel: Ons kyk na tegnieke om mee te maal, waar die meeste tegnieke van dieselfde handjievol bewerkings en beginsels gebruik maak, maar elkeen het sy eie naam
Keywords:
VermenigvuldigingstrategieŽ | verdubbeling | Vermenigvuldig met 10 en halveer | halvering | uitgebreide notasie | moenie aan nul steur nie | Vermenigvuldig met 100 en halveer | Vermenigvuldig met 10 en tel by  | Opbreek en Afbreek strategieŽ
ID: 345/5-Bewerkings
Titel: Optel en aftrek met uitgebreide- en kolom-metodes
Keywords:
Uitgebreide notasie | horisontale tegniek | vertikale kolom tegniek
ID: 676/5-Bewerkings
Titel: Vergelyk vertikale optel met die afbreek metodes
Keywords:
Uitgebreide notasie | horisontale tegniek | vertikale kolom tegniek
ID: 678/5-Bewerkings
Titel: Vergelyk vertikale aftrek met die afbreek metodes
Keywords:
Uitgebreide notasie | horisontale tegniek | vertikale kolom tegniek
ID: 684/5-Bewerkings
Titel: Optel en aftrek deur die antwoorde te skat - wat beteken dit?
Keywords:
Skatting |rond op | rond af | afronding
ID: 686/5-Bewerkings
Titel: Ons ondersoek die tegnieke van vermenigvuldiging met faktor pare of die distributiewe eienskap, om te sienw atter een werk die beste onder watter omstandighede
Keywords:
Vermenigvuldiging met horisontale tegnieke | faktor pare | distributiewe eienskap | afbreek | uitgebreide notasie
ID: 688/5-Bewerkings
Titel: Wat presies is die wenkbord?
Keywords:
Delingsmetodes | maak deling 'n maal en optel bewerking | skatting | maal met feite van 10 | halveer en verdubbel
ID: 2409/5-Bewerkings
Titel: Gebruik die uitgebreide tegniek met die distributiewe eienskap, of die vertikale kolom-metode, om die antwoord te bereken van 'n vermenigvuldigingsbewerking van twee 2-syfer getalle
Keywords:
Uitgebreide notasie | vermenigvuldiging maal met die horisontale metode
ID: 2413/5-Bewerkings
Titel: Maal twee 2-syfer getalle deur die uitgebreide tegniek te volg, of deur die twee getalle van die naaste 100 af te trek, of deur gebruik te maak van die vertikale kolom-metode
Keywords:
Uitgebreide notasie | vermenigvuldiging maal met die horisontale metode
ID: 2417/5-Bewerkings
Titel: Gebruik die tegnieke van vertikale vermenigvuldiging om 'n driesyfer getal met 'n tweesyfer getal te maal
Keywords:
kolom metode
ID: 750/5-Bewerkings
Titel: Ons vergelyk die ooreenkomste en verskille van die gebruik van langdeling wanneer daar met enkelsyfer of dubbelsyfer getalle gedeel word
Keywords:
Interaktiewe werkkaart om eie vrae mee te skep
ID: 3042/5-Bewerkings
Titel: Bereken die onbekende getalwaarde in getalsinne
Keywords:
Getalsinne | omgekeerde bewerkings | hakies | volgorde van bewerkings
ID: 3043/5-Bewerkings
Titel: Bereken die onbekende getalwaarde in getalsinne deur inspeksie te gebruik
Keywords:
Getalsinne | omgekeerde bewerkings | hakies | volgorde van bewerkings
ID: 3297/5-Bewerkings
Titel: Analiseer 'n woordsom sodat die getalle van die Afrikaans geskei kan word, en doen dan 'n aftrekbewerking deur die eerste getal af te breek
Keywords:
Aftrekking met die opbreek metode | storiesom | probleemsom | konteks | uitgebreide notasie | horisontale tegniek
ID: 3300/5-Bewerkings
Titel: Trek twee getalle af deur beide getalle af te breek, en dan slegs die tweede getal af te breek
Keywords:
Aftrekking met uitgebreide metodes | horisontale metode | uitgebreide notasie | opbreek metode
ID: 2163/5-Bewerkings
Titel: Vergelyk uitgebreide metodes teenoor vertikale metodes
Keywords:
Optel | aftrek | maal | vermenigvuldig | langdeling
ID: 2208/5-Bewerkings
Titel: Maal 'n desimale breuk met 10, uit die konteks van 'n woordsom
Keywords:
Eienskappe van 10
Bewerkings
Afbakening:
  • Gebruik die eienskappe van 10 om desimale breuke te vermenigvuldig

ID: 2247/5-Bewerkings
Titel: Vertikale Vermenigvuldiging en Langdeling - hoe werk hierdie tegnieke?
Keywords:
Maal in kolomme
ID: 2253/5-Bewerkings
Titel: Bepaal die antwoord van 'n getalsin waar optel, vermenigvuldiging, deling en hakies betrokke is
Keywords:
ReŽls van die volgorde van bewerkings
Bewerkings
Afbakening:
  • Gebruik die volgorde van bewerkings om die antwoord te bepaal

ID: 2477/5-Bewerkings
Titel: Doen 'n vermenigvuldiging en herleiding van eenhede
Keywords:
Volume meeteenhede
ID: 2579/5-Bewerkings
Titel: Bereken die antwoorde van 'n hele reeks optelsomme deur gebruik te maak van hoofrekene, maar ook enige van die wette van getalle as dit jou kan help
Keywords:
Optel | assosiatiewe | wet van 0 | distributiewe
ID: 2580/5-Bewerkings
Titel: Interpreteer die verskillende Afrikaanse woorde wat in die vrae gebruik word, om te bepaal watter Wiskundige bewerkings dit impliseer
Keywords:
Optel | getalle in woorde
ID: 2581/5-Bewerkings
Titel: Interpreteer die verskillende Afrikaanse woorde wat in die vrae gebruik word, om te bepaal watter Wiskundige bewerkings dit impliseer
Keywords:
Optel | getalle in woorde
ID: 2596/5-Bewerkings
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2597/5-Bewerkings
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2598/5-Bewerkings
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2599/5-Bewerkings
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2601/5-Bewerkings
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2602/5-Bewerkings
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2603/5-Bewerkings
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2604/5-Bewerkings
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2605/5-Bewerkings
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings
ID: 2606/5-Bewerkings
Titel: Bepaal die ontbrekende getal in elke getalsin, sodat die linkerkant en die regterkant gelyk sal wees
Keywords:
Vergelykings | omgekeerde bewerkings | inverse bewerkings